Ledige stillinger

Daglig leder ved Hasseris Kirke

 

Hasseris Kirke emmer af liv alle ugens dage. Her er velbesøgte gudstjenester, mange øvrige kirkelige handlinger samt aktiviteter for alle aldersgrupper. Til dette velfungerende sogn søger menighedsrådet pr. 1. januar 2023 eller efter aftale en dygtig daglig leder på fuld tid, der kan sørge for et godt arbejdsklima og samle trådene i en travl og alsidig hverdag. Som leder skal du kunne navigere på en arbejdsplads med mange selvstændige grupperinger af ansatte, herunder mange musikere og korister.

 

Den daglige leder skal varetage følgende opgaver:

 • På vegne af menighedsrådet være daglig leder for kordegn, tre kirketjenere, to organister, kommunikationsmedarbejder, korister og musikere – herunder at varetage medarbejderudviklingssamtaler. Ledelsen varetages i tæt samarbejde med kontaktperson og menighedsrådsformand.
 • Facilitere samarbejdet mellem kirkens fire præster, menighedsråd og medarbejdere.
 • Sikre langtidsplanlægning og have det overordnede ansvar for kirkens kalender.
 • Give administrativ bistand til sognets præster og menighedsrådet, inkl. at have sekretariatsfunktion for menighedsrådet.
 • Stillingens opgaver er delt med ca. 60% daglig leder og ca. 40% kordegn, herunder tjeneste på søndage og helligdage.

 

Vi leder efter en person med:

 • Ledelsesevner: Du er god til at holde overblik og planlægge i en travl og alsidig hverdag. Du føler ansvar for den organisation, du står midt i. Du kan loyalt lede ud fra de retningslinier, som menighedsrådet udstikker.
 • Samarbejds- og kommunikationsevner: Du kan få samarbejdet til at trives omkring dig og kan selv indgå i konstruktivt samarbejde med ansatte og frivillige. Du har lyst til at bidrage til, at kirken blomstrer og udvikler sig.
 • Erfaring med økonomi og budgetlægning.

 

Vi forventer, at du har solidt kendskab til Folkekirkens organisation, og tilbyder et godt og uformelt arbejdsklima, hvor der er udtalt råderum under ansvar.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 356.741,49 kr. – 445.927,42 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 371.606,19 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 35.270,63 kr. (nutidskroner).

 

Der vil forekomme aften- og weekendarbejde. Hvis kordegneuddannelse ikke haves, skal uddannelsen gennemføres indenfor de første to år af ansættelsen.

OK-tillæg på 850,58 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

For flere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte:

Menighedsrådsformand Gert Husum, mobil: 4111 1832, mail: gert@husum.email,

eller

Kbf-præst Anne Sophie Bredmose Jacobsen, mobil: 4010 7482, mail: asos@km.dk

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Hasseris Kirke, Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg mærket "Ansøgning daglig leder" eller via mail til fortrolig mail: 8374fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 17. oktober 2022. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 43 og 44. 

 

Hasseris Kirke søger præst per 1. november 2022

Holder du af velbesøgte og velforberedte højmesser? Trives du i arbejdet med kirkelige handlinger og spændende sogneaktiviteter? Kan du lide at være en del af en større personalegruppe, hvor faglighed, gensidig sparring og social trivsel går hånd i hånd? Så er du måske vores nye præst!

 

 HVEM ER VI:

Hasseris Kirke er et sted fyldt af liv, hvor der alle ugens dage er folk i huset, og hvor vi bestræber os på at tilbyde noget for alle i sognet: 

 • Der synges med sognets mindste til baby- og legestuesalmesang.

 • Vi møder de to hold minikonfirmander og 6-8 hold konfirmander fra sognets to folkeskoler med nysgerrighed, åbenhed og glæde. Og håber det er gensidigt…

 • Mange har glæde af vores ældreklub, Kontaktklubben, hvor vi mødes til foredrag og hjemmebag.

 • Sangglade mødes omkring højskolesangbogen, kaffe og kage til forskellige sangeftermiddage. Og for dem, der vil mere med sang og musik, er der både børnekor, pigekor og voksenkor.

 • Ved vores Hasserisaftener arrangerer vi dybdegående og tankevækkende foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Vi fejrer gudstjenester på forskellige måder. Kirke & Kokkeri for Småfolk er for de mindste, hvor vi slutter af med fællesspisning. Ro til tro er en kort aftengudstjeneste med rytmisk præg. Dertil kommer månedlige plejehjemsgudstjenester på de to plejehjem. Og som kulmination på det hele ringer vores klokkerlaug med klokkerne søndag formiddag, hvor det hele munder ud i den højmesse, som mange i sognet holder af, og som alle ansatte ved kirken nyder at forberede.

Vores aktiviteter og gudstjenester er båret af et godt arbejdsmiljø. Alle stemmer bliver efterspurgt og hørt, og vi har en god, uformel omgangstone med let til latter.

Der er ansat: Fire præster (hvoraf den ene er 50% ansat, idet hun også er sygehuspræst), to fuldtidsorganister, en daglig leder, som tillige har kordegnefunktion, en fuldtidskordegn, tre kirketjenere (den ene er deltidsansat), en kirkemusikalsk medarbejder, som varetager babysalmesang. Der er deltidsansat fire professionelle sangere i vokalensemblet, ligesom der også er tilknyttet to professionelle musikere (sax og bas/guitar).

Vi arbejder fortløbende med vores kommunikationsstrategi (hjemmeside og SoMe) og holder dog fast i vores analoge sogneblad.

 

HVAD KAN VI TILBYDE:

Ved Hasseris Kirke er vi er mange, der løfter i flok. Der er en stor medarbejdergruppe, hvor fagligheden sættes højt, og hvor vi er glade for at gå på arbejde. Det ugentlige kalendermøde for alle ansatte er centralt både for planlægningen og den sociale trivsel.

Som præst hos os vil du få tre præstekolleger, der vil hinanden og som støtter hinanden i travle perioder. Der er mange kirkelige handlinger, så der er altid en ny anledning til at sætte det enkelte menneskeliv ind i en kristen forståelsesramme.

Vi er beriget med en stor og stabil kirkegang. Det er både en gave og opgave at være præst ved Hasseris Kirke. Menigheden er engageret i salmesangen og har forventning til dagens prædiken om, at præsten tager livtag med teksten, så den er relevant for vores almindelige hverdagsliv. Det musikalske niveau er højt, både klassisk og rytmisk musik har en naturlig plads.

Der er et velfungerende menighedsråd, og både menigheden og menighedsrådet bakker op om deres præster og de initiativer, præster og det øvrige personale kommer med.

Hasseris er på mange måder et ressourcestærkt sogn. Sognet er karakteriseret ved mange børnefamilier og også en stor pensionistgruppe. Kirken er placeret centralt i sognet og er en del af folks bevidsthed med den nære placering ved Hasseris Bymidte og Svalegården.

Der er et yderst godt fungerende samarbejde med de to folkeskoler i sognet, Stolpedalsskolen og Gl. Hasseris Skole, hvilket giver fortrinlige rammer for tilrettelæggelse og samarbejde omkring konfirmationsforberedelsen.

 

HVAD DRØMMER DU OM?

Er drømmen at få et embede, hvor der er tid til og også forventning om, at præsten fordyber sig i teologisk litteratur, kirkens rolle i det omkringliggende samfund og hvordan kirke og samfund interagerer med hinanden? Fordybelsen kunne eksempelvis være at stå for en studie- eller bibelkreds, hvortil der er stor interesse, opbakning og tilslutning.

Vi kan også berige dig med muligheden for at få lov at præge børn og unge med dannelse og undervisning i den kristne tro i konfirmationsforberedelsen og undervisning af minikonfirmander.

Drømmer du om at sætte aktiviteter i søen, der er båret af dine interesser og som du mener, vil gavne sognet, så er her et embede, hvor du bliver givet muligheden for at sætte dit præg på kirkens liv.

Hvis du har drømme om at blive præst ved en kirke, hvor arbejdsmiljø og -glæde vægtes højt, så er muligheden her.

 

HVAD DRØMMER VI OM?

Vi kunne tænke os en præst og kommende kollega, der er teologisk solidt funderet. Og som har præsteerfaring at trække på i et til tider travlt sogn. En kollega, der tænker ”vi”, når der skal planlægges højmesser, gudstjenester og andre aktiviteter i sognet – og tænker ”vi” om menighedsrådsarbejdet. 

Kunne vi som kollega få et medmenneske, der har øje for trivsel og arbejdsglæde og gerne deltager i jævnlige præstemøder, ville det være velkomment. En sjælesørger, der møder mennesker, hvor de er og interesserer sig for dem og deres livsfortælling.

Har du idéer til og erfaring med diakonalt arbejde, vil vi med glæde høre om dem.

Vi har brug for en kollega, der arbejder selvstændigt – og som ser det humoristiske i en situation og gerne hos sig selv…

 

EMBEDSBOLIG:

Til embedet hører en tjenestebolig beliggende på Følvænget 6, 9000 Aalborg. Embedsboligen ligger i et attraktivt og børnevenligt kvarter. Boligen er på 232 kvm med 56 kvm kælder. Der forefindes et stort og rummeligt embedskontor.

Boligen, der er fra 1956, er velindrettet med 1 masterbedroom, 6 værelser og 2 stuer. Haven er lukket, og der ydes hjælp til vedligehold, bl.a. græsslåning, hækklipning, beskæring, snerydning mm. Det er provstiudvalget, der har tilsyn med embedsboligen, da vi som provsti er med i et vellykket kirkeministerielt forsøg vedr. embedsboliger.

Fra Følvænget er der 500 meter til kirken, og gode folkeskoler/daginstitutioner er indenfor 1,5 kilometers afstand. Aalborg centrum er et par kilometer væk.

Embedsboligen har således en central placering.

 

Vores menighedsråd består af 14 valgte medlemmer foruden medarbejderrepræsentant og præster. Der er normalt aftalevalg. Stemningen er respektfuld og varm, og den er båret af en vedvarende drøftelse af, hvordan vi skal være kirke i sognet. Der afholdes 6-8 møder om året. De relativt få og gode møder skyldes, at en stor del af menighedsrådsarbejdet er uddelegeret i de mange udvalg, som præsterne fordeler mellem sig. 

 

Kontakt

Hvis du finder denne embedsbeskrivelse interessant og vil høre mere, byder vi på en kop kaffe/the og samtale.

Du er velkommen til at kontakte:

Anne Sophie Bredmose (sognepræst kbf): 4010 7482

Henriette Rosendal (sognepræst): 2330 4237

Johanne Stage (sogne- og sygehuspræst): 2310 0970

Menighedsrådets formand, Gert Husum, kan kontaktes på: 4111 1832

Fremvisning af embedsbolig ved Poul Kærsgaard (kirkeværge): 2558 4690

Fremvisning af kirke og øvrige tjenstlige lokaler ved Søren Ohlsen (daglig leder): 2088 6179

Jacob Køhn Andersen (domprovst) træffes på: 9812 2711